OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY (OWW) DANTEX POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie w brzmieniu na dzień 1 stycznia 2024 roku.
Do pobrania w pliku pdf: wersja PL lub wersja ENG.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze ogólne warunki współpracy stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu przepisu art. 384 Kodeksu cywilnego i mają zastosowanie do wszystkich ofert i umów dotyczących dostaw, wynajmu oraz innych świadczeń dokonywanych na rzecz przedsiębiorców przez DANTEX POLSKA Sp. z o.o. jako Dostawcy.
2. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się, gdy drugą stroną jest konsument w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. z osobą fizyczną dokonującą z Dostawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Użyte w dalszej części niniejszych ogólnych warunków współpracy określenia oznaczają:
a. Zamawiający – podmiot będący drugą stroną ofert i umów dotyczących dostaw, wynajmu oraz innych świadczeń dokonywanych przez DANTEX POLSKA Sp. z o.o. (kontrahent DANTEX POLSKA Sp. z o. o);
b. Ogólne Warunki, OWW – niniejsze „Ogólne warunki współpracy” dokonywanej przez DANTEX POLSKA Sp. z o.o z siedzibą w Niepruszewie;
c. Dostawca – DANTEX POLSKA Sp. z o.o z siedzibą w Niepruszewie, adres: ul. Grabowa 6, 64 – 320 Niepruszewo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352366, NIP: 7822497496, REGON: 301401186, BDO 000024304, kapitał zakładowy w kwocie 10.000,00 zł, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, adres strony internetowej: www.dantexpolska.pl;
d. Strony – Dostawca i Zamawiający;
e. Umowa – umowa dostawy, wynajmu oraz innych świadczeń zawarta pomiędzy Stronami;
f. Zamówienie – Umowa zawarta pomiędzy Stronami poprzez przyjęcie i potwierdzenie przez Dostawcę zamówienia złożonego przez Zamawiającego.
4. Ogólne Warunki, Umowy lub Zamówienia są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym Strony w zakresie współpracy między Stronami.
5. Strony mogą zawrzeć w Umowie warunki szczegółowe – odmienne postanowienia od zawartych w Ogólnych Warunkach.
6. Zawarcie odrębnej, pisemnej Umowy wyłącza stosowanie niniejszych Ogólnych Warunków tylko w zakresie uregulowanym wprost w Umowie w sposób odmienny.
7. Ogólne Warunki podane są do wiadomości i akceptacji Zamawiającego na stronie internetowej Dostawcy dostępnej pod adresem: www.dantexpolska.pl w formie umożliwiającej ich pobranie i odtwarzanie przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Dostawcą jednokrotne przyjęcie przez Zamawiającego Ogólnych Warunków uznawane jest jako ich akceptacja przy wszystkich pozostałych Zamówieniach i Umowach zawieranych pomiędzy Stronami, aż do czasu zmiany treści OWW lub odwołania ich stosowania.

II. ZAWARCIE UMOWY

1. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników czy przedstawicieli Dostawcy w związku z zawarciem Umowy, złożeniem oferty lub potwierdzeniem Zamówienia nie są wiążące i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Dostawcy.
2. Oferty składane przez Dostawcę są niewiążące, chyba że w treści wyraźnie wskazano inaczej. Dla określenia treści i zakresu Umowy obowiązującej między Stronami wyłącznie właściwa jest treść Umowy i OWW, a dla Zamówienia wyłącznie właściwa jest treść Zamówienia i OWW.
3. Zamówienie może zostać złożone lub potwierdzone wyłącznie pisemnie lub w formie dokumentowej, w szczególności za pomocą faksu lub poprzez pocztę elektroniczną e-mail. Oświadczenia składane w innej formie są nieważne.
4. Zlecenie Dostawcy świadczenia usług serwisowych może nastąpić pisemnie, np. poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zamówienia oraz dostarczenie go Dostawcy, lub w formie dokumentowej, np. poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zamówienia oraz przesłanie jego skanu Dostawcy, lub ustnie drogą telefoniczną. Dokumentowe zlecenie jest wiążące od chwili jego otrzymania przez Dostawcę pocztą elektroniczną lub faxem. Zawarcie umowy świadczenia usług następuje w chwili dokonania przez Dostawcę potwierdzenia zamówienia w formie pisemnej lub dokumentowej lub poprzez rozpoczęcie realizacji usługi.
5. W wypadku braku pisemnej Umowy lub umowy ramowej, umowa konkretnej dostawy jest zawarta z chwilą złożenia przez Dostawcę potwierdzenia Zamówienia.
6. Warunki Zamówienia mogą być ustalane wyłącznie pisemnie lub w formie, w szczególności za pomocą faksu lub poprzez pocztę elektroniczną e-mail. Zamówienie nie może wyłączać, zmieniać lub ograniczać zastosowania OWW lub ich poszczególnych postanowień.
7. Wszelkie kosztorysy, odwzorowania, rysunki i inne dokumenty stanowią własność Dostawcy i przedmiot praw autorskich należących do Dostawcy. Zamawiający zobowiązany jest do zachowania ich w poufności i nie może udostępniać ich osobom trzecim.
8. Zmiany w specyfikacji technicznej zamówionych towarów są dozwolone, o ile nie nastąpi, wskutek tego istotna zmiana funkcjonalności lub Zamawiający nie udowodni, iż zmiany są dla niego z ważnych powodów nie do zaakceptowania.
9. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Dostawcy, Dostawca nie będzie mógł wykonać Umowy lub Zamówienia w całości lub w części, przysługiwać mu będzie prawo odstąpienia od niej w całości lub w części. Prawo takie przysługuje do umówionego przez Strony dnia dostawy/odbioru towaru lub dnia rozpoczęcia wynajmu lub rozpoczęcia świadczenia innych usług. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę Zamawiającego oraz/lub partnerów handlowych czy kontrahentów Zamawiającego. Odstąpienie przez Dostawcę od Umowy lub Zamówienia nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Dostawcy.

III. TERMINY REALIZACJI

1. Rozpoczęcie zadeklarowanego przez Dostawcę terminu dostawy uzależnione jest od wyjaśnienia z Zamawiającym wszelkich kwestii handlowych i technicznych dotyczących przedmiotu Umowy lub Zamówienia.
2. Zachowanie uzgodnionych terminów dostaw uzależnione jest od prawidłowego i terminowego otrzymania dostaw własnych.
3. Dostawca zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji Umowy lub anulowania potwierdzenia Zamówienia w przypadku awarii, anulowania lub opóźnienia dostaw przez producenta lub poddostawcę Dostawcy lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, których Dostawca nie mógł przezwyciężyć, a których ponadto nie przewidział lub nie mógł przewidzieć.
4. Dostawca nie ponosi także odpowiedzialności za działanie siły wyższej. Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich, które jest zewnętrzne do Dostawcy i któremu nie mógł się on przeciwstawić działając z należytą starannością. Zdarzeniami siły wyższej są w szczególności: strajk generalny, walki wewnętrzne w kraju lub za granicą, blokada przejść granicznych, portów lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, zakazy eksportu lub importu, trzęsienia ziemi, powodzie, epidemie i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, Dostawca nie mógł przezwyciężyć, a których ponadto nie przewidział i nie mógł przewidzieć.
5. Przy późniejszych zmianach w Umowie lub Zamówieniu dokonywanych na życzenie Zamawiającego oraz innych przeszkodach w dostawie niezależnych od Dostawcy, o których mowa w ust. 3 powyżej, termin dostawy ulega stosownemu wydłużeniu. Dostawca poinformuje Zamawiającego w takim przypadku niezwłocznie o początku i końcu okoliczności tego rodzaju. Dostawca nie odpowiada za zwłokę w dostawie, jeśli była ona wynikiem niezawinionych przez Dostawcę przeszkód w prowadzeniu działalności. Jeżeli ze względu na szczególne okoliczności, od Dostawcy nie można rozsądnie wymagać spełnienia świadczenia, Dostawca uprawniony jest do odstąpienia od Zamówienia lub Umowy. Zamawiającemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia odszkodowawcze. Prawo odstąpienia od Zamówienia lub Umowy istnieje również wtedy, gdy wcześniej Dostawca poinformował Zamawiającego o wydłużeniu terminu dostawy.

IV. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO – NAJEM, USŁUGI SERWISOWE

1. Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia dogodnego dostępu do miejsca naprawy lub montażu, odpowiednich do okoliczności zabezpieczeń ochronnych oraz niezbędnych urządzeń, takich jak rusztowania, podnośniki. Przy zgłoszeniu awarii Zamawiający jest zobowiązany wraz z dokonaniem zamówienia naprawy, przedstawić dokładny opis zaistniałej awarii.
2. Zamawiający jest również zobowiązany do terminowego zapewnienia na własny koszt:
a. urządzeń i materiałów niezbędnych do instalacji i uruchomienia urządzeń,
b. prawidłowych warunków eksploatacyjnych, w szczególności energii elektrycznej, oświetlenia, ogrzewania (względnie klimatyzacji), wody, kanalizacji, sprężonego powietrza,
c. pomieszczeń nadających się (w szczególności suchych, z możliwością zamknięcia) do pracy urządzeń, przechowywania narzędzi i dostarczanych części,
W innym przypadku Dostawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za przekroczenie terminu wykonania usługi lub montażu.
3. Zamawiający zapewnia, że przed rozpoczęciem instalacji maszyny lub jej komponentów, wszystkie niezbędne do tego części są dostępne na miejscu tej instalacji, a wszelkie niezbędne przygotowania będą ukończone, w taki sposób, że pracownicy serwisu Dostawcy będą mogli przystąpić do instalacji zaraz po przybyciu i przeprowadzić ją bez przerw i zakłóceń.

V. RYZYKO, ODBIÓR, UBEZPIECZENIE

1. Ryzyko przypadkowego uszkodzenia, pogorszenia, utraty lub zniszczenia przechodzi na Zamawiającego w chwili doręczenia lub wydania przez Dostawcę towaru, przedmiotu najmu lub usługi albo od momentu popadnięcia przez Zamawiającego w opóźnienie w jego odbiorze, a w przypadku powierzenia profesjonalnemu przewoźnikowi, z chwilą wydania przewoźnikowi, niezależnie od tego, kto ponosi koszty transportu.
2. W przypadku dostawy Zamawiający zobowiązuje się do starannego i dokładnego zbadania przedmiotu Umowy lub Zamówienia w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w Umowie lub Zamówieniu oraz pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń czy wad. Jeżeli opakowanie dostarczonego Towaru jest widocznie uszkodzone, Zamawiający jest zobowiązany do wykonania szczegółowych zdjęć uszkodzenia przed rozpakowaniem Towaru. Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia każdej jednostki manipulacyjnej pod kątem widocznych oznak uszkodzeń. W przypadku widocznych śladów uszkodzeń opakowanie należy otworzyć, a zawartość zbadać w obecności kierowcy firmy transportowej, w przeciwnym razie reklamacja nie zostanie rozpatrzona. W przypadku, gdy badana zawartość nosi widoczne ślady uszkodzeń, kierowca firmy transportowej musi potwierdzić dokładne ilości i podpisać się przed opuszczeniem miejsca dostawy. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Sprzedającego o wszelkich brakach jakościowych w ciągu dwóch (2) dni roboczych od dostawy Towaru. Do reklamacji należy dołączyć protokół, który został sporządzony w obecności kierowcy firmy transportowej. Niedopełnienie przez Zamawiający obowiązków, o których mowa powyżej może skutkować odrzuceniem reklamacji ilościowej i jakościowej przez Sprzedającego. Sprawdzeniu podlega również dokumentacja przedmiotu Umowy lub Zamówienia. Po zbadaniu przedmiotu Umowy lub Zamówienia podpisany zostanie dokument jego wydania (WZ). Podpisanie dokumentu wydania jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności wskazanych parametrów z Umową lub Zamówieniem i brakiem wad, które mogłyby zostać wykryte przy starannym i dokładnym zbadaniu przedmiotu Umowy lub Zamówienia podczas odbioru. Zamawiający nie może się zwolnić od obowiązków wskazanych w niniejszym ustępie i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru.
3. W przypadku dostawy Strony ustalają, iż koszt załadunku przedmiotu Umowy lub Zamówienia na środek transportu spoczywa na Dostawcy, a koszt rozładunku na Zamawiającym, niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu. Jeśli Strony nie uzgodniły inaczej w Umowie, Zamówieniu lub potwierdzeniu Zamówienia, koszt transportu ponosi Zamawiający.
4. W przypadku dostawy przedmiot Umowy lub Zamówienia należy odebrać w ciągu 3 dni roboczych od daty wskazanej w potwierdzeniu Zamówienia lub Umowie. W przypadku ustalenia przez Dostawcę innej daty odbioru, termin ten liczony jest od tej daty.
5. W przypadku dostawy, jeśli Strony nie postanowiły inaczej miejscem odbioru przedmiotu Umowy lub Zamówienia jest siedziba Dostawcy/magazyn Dostawcy pod adresem: DANTEX POLSKA Sp. z o.o ul. Grabowa 6, 64 – 320 Niepruszewo.
6. W przypadku usług serwisowych odbiór musi nastąpić w ustalonym terminie lub niezwłocznie po uzyskaniu od Dostawcy informacji o gotowości do odbioru. Zamawiający nie jest uprawniony do odmowy odbioru z powodu nieistotnych wad świadczenia.
7. W przypadku zniszczenia, utraty lub uszkodzenia efektów zrealizowanej usługi przed dokonaniem odbioru, w wyniku działania siły wyższej, wojny, rozruchów lub innych okoliczności, którym Dostawca nie mógł obiektywnie rzecz biorąc zapobiec i za które nie odpowiada, Dostawcy mimo wszystko przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za zrealizowaną część usługi.
8. Zamawiający zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu najmu od dnia wydania przedmiotu Zamawiającemu, określonego w umowie współpracy.

VI. CENA, WYNAGRODZENIE

1. Wszelkie oferowane i zrealizowane przez Dostawcę dostawy lub usługi są odpłatne, o ile Dostawca wyraźnie nie postanowił, iż dostawa lub usługa będzie bezpłatna. Do wszelkich opłat umownych i wynagrodzenia należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) obowiązujący w dacie wystawienia faktury VAT.
2. W przypadku dostawy cena za dostarczany przedmiot Umowy lub Zamówienia będzie określona każdorazowo w Umowie lub potwierdzeniu Zamówienia.
3. Koszty powstałe po stronie Dostawcy w związku z realizacją dostawy lub usług, takie jak koszty dojazdu i transportu narzędzi, bagażu osobistego itp. zostaną przez Dostawcę doliczone do rachunku, o ile w Umowie lub Zleceniu nie postanowiono inaczej.
4. Przy umowach z uzgodnionym początkiem realizacji przypadającym w okresie dłuższym niż 4 miesiące licząc od dnia zawarcia Umowy lub potwierdzenia Zamówienia, Dostawca zastrzega sobie prawo do odpowiedniej zmiany ceny lub wynagrodzenia, jeśli po zawarciu Umowy lub złożenia potwierdzenia Zamówienia dojdzie do zmniejszenia lub podwyższenia kosztów, w szczególności na skutek podwyższenia kosztów osobowych lub zmian cen materiałów. Okoliczności te zostaną wykazane na żądanie Zamawiającego.
5. W przypadku konieczności poniesienia dodatkowych kosztów przy realizacji dostawy lub usługi poza granicami kraju, takich jak podatki, cła lub inne podobne, a także w przypadku wprowadzenia lub podwyższenia po zawarciu Umowy lub potwierdzeniu Zamówienia opłat i danin w Polsce, w szczególności ceł lub podatków, Zamawiający zobowiązany jest do ich zwrotu na rzecz Dostawcy.
6. Obliczenie należności za realizację usług z pojedynczych zleceń (nieobjętych wynagrodzeniem ryczałtowym) następuje na podstawie stawek określonych w cenniku Dostawcy. Przy określeniu wysokości wynagrodzenia Dostawca uwzględnia treść Zamówienia, raport serwisowy oraz wynikający z nich czas i nakład pracy pracowników serwisu Dostawcy. Każde rozpoczęte 15 minut pracy pracowników serwisu Dostawcy ulega zaokrągleniu w górę do ¼ godziny.
7. Jeżeli Strony nie uzgodniły inaczej na piśmie lub w formie dokumentowej, cena towaru, obejmuje wyłącznie cenę samego towaru wraz z załadunkiem w magazynie Dostawcy. Cena nie obejmuje jednak opakowania, transportu (frachtu), ubezpieczenia i podatku od towarów i usług, które zostaną naliczone odrębnie.
8. Dostawca zastrzega sobie możliwość odpowiedniej zmiany cen, jeżeli po zawarciu Umowy lub Zamówienia dojdzie do wzrostu kosztów, w szczególności na skutek zmian taryfowych, zmian cen materiałów. Okoliczności te zostaną wykazane Zamawiającemu na jego żądanie.
9. Zamawiający może potrącać wierzytelności Dostawcy jedynie z takimi własnymi wierzytelnościami wobec Dostawcy, które zostały stwierdzone w prawomocnym orzeczeniu sądu. W pozostałych przypadkach Zamawiający nie jest uprawniony do potrącania własnych wierzytelności z wierzytelnościami Dostawcy.

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI, OPÓŹNIENIA

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę lub wynagrodzenie w terminie wskazanym w potwierdzeniu Zamówienia lub w Umowie, a jeśli termin nie został tam wskazany, w terminie wskazanym w wystawionej przez Dostawcę fakturze VAT.
2. Faktury wystawione przez Dostawcę płatne są, z wyłączeniem prawa do jakichkolwiek potrąceń, w terminie 30 dni od daty ich wystawienia.
3. W przypadku opóźnienia się Zamawiającego w zapłacie chociażby części ceny lub wynagrodzenia, Dostawca jest uprawniony do wezwania Zamawiającego do niezwłocznej zapłaty wszystkich pozostałych należności wynikających z dotychczasowych kontaktów handlowych. W takim przypadku przestają obowiązywać wszelkie porozumienia, co do skonta, rabatów, kredytów kupieckich lub jakichkolwiek obniżek.
4. W przypadku opóźnienia się Zamawiającego w zapłacie chociażby części ceny lub wynagrodzenia z jakiejkolwiek Umowy lub Zamówienia, Dostawca ma prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych Umów lub Zamówień (w tym z wydaniem przedmiotu Umowy lub Zamówienia) do czasu dokonania przez Zamawiającego zapłaty wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem Dostawcy przekroczy 7 dni Dostawca może odstąpić od Umowy lub Zamówienia bez wyznaczania terminu dodatkowego. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę. Odstąpienie przez Dostawcę od Umowy lub Zamówienia nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Dostawcy.
5. W każdym wypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie ceny lub wynagrodzenia, Dostawcy będą należne maksymalne odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, a w przypadku, gdyby nie miały one zastosowanie to wówczas Dostawcy będą należne maksymalne odsetki ustawowe za opóźnienie, zaś Zamawiający zobowiązuje się do ich zapłaty najpóźniej wraz z ceną lub wynagrodzeniem.
6. Niezależnie od powyższego, w przypadku naruszenia przez Zamawiającego warunków płatności, Dostawca jest uprawniony do żądania natychmiastowej zapłaty wszystkich wystawionych faktur, chociażby termin ich zapłaty jeszcze nie upłynął. Jeżeli Dostawca uzyska informacje o okolicznościach, które podważają zdolność kredytową lub kondycję finansową Zamawiającego (np. niedotrzymywanie warunków płatności), będzie uprawniony w stosunku do dostaw lub usług jeszcze niewykonanych, do uzależnienia wykonania danej dostawy lub usługi od otrzymania przedpłaty, udzielenia zabezpieczenia albo wedle swego wyboru, do odstąpienia od Umowy lub Zamówienia i żądania odszkodowania. W dalszej kolejności, po odstąpieniu od Umowy lub Zamówienia, Dostawca jest uprawniony do natychmiastowego odebrania na koszt Zamawiającego dostarczonych towarów lub wynajętych urządzeń.
7. Wszelkie płatności uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Dostawcy.

VIII. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

1. Dostawy realizowane przez Dostawcę następują z zastrzeżeniem prawa własności towarów. Towary pozostają własnością Dostawcy aż do czasu całkowitego uregulowania wszystkich należności wynikających ze stosunków handlowych między Stronami. Wobec wystawionych faktur zastrzeżenie własności stanowi zabezpieczenie salda należności.
2. Zamawiający jest uprawniony do zbycia towarów, których własność jest zastrzeżona na rzecz Dostawcy, w ramach zwyczajnego obrotu handlowego. Nie dotyczy to jednak maszyn i urządzeń oddanych w najem. W przypadku zbycia zastrzeżonego towaru, Zamawiający zobowiązany jest do przeniesienia wierzytelności o zapłatę ceny towaru w wysokości odpowiadającej jego wartości na Dostawcę. Na żądanie Dostawcy Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania dłużników o przejściu wierzytelności na Dostawcę oraz przedłożenia im dowodu cesji. Zamawiający nie może, jednakże zastrzeżonych towarów uczynić przedmiotem zastawu ani przewłaszczyć na zabezpieczenie.
3. Przerobienie zastrzeżonego towaru następuje zawsze wyłącznie na rzecz Dostawcy, któremu przysługuje prawo własności towaru, bez powstania po jego stronie żadnych zobowiązań z tego tytułu. Nowa rzecz, wynikająca z przerobienia zastrzeżonego towaru staje się własnością Dostawcy jako towar zastrzeżony zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami. W przypadku przerobienia towaru zastrzeżonego poprzez połączenie go z rzeczą nienależącą do Dostawcy, Dostawcy przysługuje współwłasność nowej rzeczy w części odpowiadającej wartości towaru zastrzeżonego, wyrażonej na rachunku, w stosunku do wartości pozostałych połączonych towarów, z chwili przerobienia lub połączenia. W ten sposób powstałe prawa współwłasności stanowią towary zastrzeżone w rozumienie niniejszych Ogólnych Warunków. Zamawiający jest zobowiązany na żądanie Dostawcy poinformować nabywcę zastrzeżonego towaru o prawach przysługujących Dostawcy w stosunku do tego towaru.
4. Zamawiający jest uprawniony do egzekwowania należności wynikających z odsprzedaży zastrzeżonych towarów, co nie wyłącza tego uprawnienia po stronie Dostawcy. Jeśli Zamawiający nie narusza swoich zobowiązań w stosunku do Dostawcy, Dostawca nie będzie samodzielnie dochodził zapłaty ceny zastrzeżonego towaru od jego nabywcy. Na żądanie Dostawcy Zamawiający zobowiązany jest udzielić mu wszelkich informacji odnośnie do osoby dłużnika przelanej wierzytelności, a dłużnikom okazać dowód dokonania cesji. Nie wyłącza to uprawnienia Dostawcy do samodzielnego poinformowania dłużnika o cesji. Zamawiający nie może przelać wierzytelności ze sprzedaży zastrzeżonego towaru na osobę trzecią ani uzgodnić z dłużnikiem zakazu cesji wierzytelności.
5. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Dostawcy o zajęciu zastrzeżonego towaru i wszelkich zagrożeniach ze strony osób trzecich dla praw Dostawcy wynikających z zabezpieczenia. Zamawiający jest zobowiązany do przekazania Dostawcy wszelkich dokumentów niezbędnych do zachowania przysługujących Dostawcy praw oraz do pokrycia wszelkich kosztów powstałych po stronie Dostawcy w wyniku dokonania koniecznych interwencji.
6. Zmiana miejsca położenia dostarczonych maszyn lub urządzeń wymaga uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy pod rygorem nieważności. Zamawiający zobowiązany jest do zachowania dostarczonych maszyn lub urządzeń w dobrym stanie, nie wykazującym jakichkolwiek usterek.
7. Jeżeli wartość zabezpieczeń przekracza wysokość wierzytelności przysługujących Dostawcy o więcej niż 10 %, Dostawca zwolni na wniosek Zamawiającego towar lub jego część z zabezpieczeń, według własnego wyboru.

IX. DODATKOWE ZABEZPIECZENIA

1. Dostawca ma prawo uzależnić realizację Umowy lub Zamówienia od udzielenia przez Zamawiającego zabezpieczenia obecnych lub przyszłych należności Dostawcy w formie zaakceptowanej przez Dostawcę, przykładowo w formie: weksla in blanco, weksla in blanco z poręczeniem, gwarancji bankowej, akredytywy, wpłacenia zaliczki lub zadatku, hipoteki, zastawu, cesji, przewłaszczenia.
2. Dostawca ma prawo uzależnić realizację Umowy lub Zamówienia od przydzielenia dla Zamawiającego limitu ubezpieczenia kredytu kupieckiego w firmie ubezpieczającej jego należności.
3. Udzielenie zabezpieczenia powinno nastąpić przed datą pierwszego wydania danego towaru lub danej usługi Zamawiającemu. Jeżeli Zamawiający nie udzieli zabezpieczenia w tym terminie Dostawca ma prawo do powstrzymania się z wydaniem towaru lub realizacją usługi.
4. Dostawca może pisemnie zwolnić Zamawiającego od wymogu udzielenia zabezpieczenia.

X. GWARANCJA. WADY

1. Udzielenie gwarancji jakości przez Dostawcę następuje w przypadku, jeżeli Umowa lub potwierdzenie Zamówienia wprost tak stanowi, na okres wskazany w Umowie lub potwierdzeniu Zamówienia.
2. Zamawiający jest zobowiązany do zbadania towarów lub usług pod kątem istnienia wad niezwłocznie po ich otrzymaniu. Zamawiający jest zobowiązany po pisemnego powiadomienia Dostawcy o wadach niezwłocznie po otrzymaniu towaru lub odebraniu usługi, jednak najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dostawy lub odbioru usług, pod rygorem utraty praw z gwarancji jakości, uprawnień odszkodowawczych (przepis art. 471 Kodeksu cywilnego i następne) i formułowania jakichkolwiek innych żądań wobec Dostawcy.
3. Zawiadomienie o wadzie towaru lub usługi dla swej ważności musi być złożone w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru, przy czym Zamawiający zobowiązuje się udostępnić wadliwy towar w stanie dostawy do wglądu Dostawcy na każde jego wezwanie. Jeżeli towar został przetworzony, odpowiedzialność Dostawcy za wady towaru wygasa. W swoim zgłoszeniu reklamacji Zamawiający zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia i nieuwzględnienia reklamacji podać wszystkie parametry towaru, okoliczności zakupu, transportu, składowania, produkcji, obróbki towaru, a na każde żądanie Dostawcy także inne, niezbędne do rozpatrzenia reklamacji dokumenty, zdjęcia, informacje. Odmowa udzielenia dodatkowych wyjaśnień, uzupełnienia niezbędnych dokumentów będzie równoznaczna z cofnięciem reklamacji przez Zamawiającego.
4. Jeżeli zdaniem Dostawcy dla stwierdzenia wad potrzebne będzie przeprowadzenie ekspertyzy technicznej to Zamawiający jest zobowiązany do pokrycia kosztów tej ekspertyzy.
5. Uwzględnienie reklamacji następować będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po oględzinach reklamowanej partii towaru lub usług przez Dostawcę, ewentualnie po przeprowadzeniu ekspertyzy.
6. Zamawiający nie może powoływać się na wady towaru w przypadku stosowania przez siebie niewłaściwego procesu technologicznego, złego doboru materiału i jego zakupu w stosunku do wymagań procesów i dokumentacji technicznej.
7. Dostawca nie zapewnia przydatności danego towaru lub usług do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania towaru lub usług objętych Umową lub Zamówieniem leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Wszelkie ewentualne informacje udzielane w tym zakresie przez Dostawcę są grzecznościowe oraz wyłącznie orientacyjne i nie mogą być traktowane jako podstawa do konkretnego stosowania.
8. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty ceny lub wynagrodzenia za wydany towar lub zrealizowaną usługę.
9. W przypadku uwzględnienia reklamacji Dostawca zobowiązuje się na swój koszt według własnego wyboru naprawić albo wymienić wadliwy towar lub usługi na wolne od wad w terminie uzgodnionym przez Strony. Jeżeli naprawa, wymiana towaru lub realizacja usług jest niemożliwa, albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez Dostawcę dodatkowych wydatków, Dostawca ma prawo odmówić wymiany towaru lub realizacji usług i zwrócić Zamawiającemu stosowną część ceny lub wynagrodzenia.
10. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.
11. Roszczenia w tytułu gwarancji są wyłączone:
a. w stosunku do maszyn używanych i innych używanych przedmiotów, chyba, że odpowiedzialność Dostawcy z tytułu gwarancji została uzgodniona w Umowie lub w potwierdzeniu Zamówienia;
b. w przypadku stwierdzenia śladów używania i zużycia materiałów i części, które ze względu na ich właściwości ulegają nieuniknionemu i postępującemu zużyciu (części i materiały eksploatacyjne), jak np. walce, szczotki, łańcuchy, koła zębate, noże, części świecące, filtry itp.
c. jeżeli Zamawiający nie dokonywał konserwacji w sposób zalecany i zgodny z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi lub zaniedbał sprawowanie pieczy nad towarem;
d. jeżeli Zamawiający powierzył naprawę lub modyfikację urządzenia podmiotowi innemu niż Dostawca;
e. gdy wady towaru spowodowane są niewłaściwym składowaniem lub transportem wewnętrznym u Zamawiającego lub jego partnera handlowego.
12. Roszczenia z tytułu gwarancji nie powstają w szczególności w stosunku do wad, które powstały po przejściu ryzyka na Zamawiającego, na skutek niewłaściwego przeznaczenia lub uruchomienia, niewłaściwego montażu, niedopuszczalnego użytkowania, naturalnego zużycia, używania nieodpowiednich materiałów, nieodpowiedniego ustawienia w miejscu użytkowania, braku stabilności i odpowiedniego zaopatrzenia w energię elektryczną lub też z powodu nieodwracalnego błędu oprogramowania. Dostawca nie ponosi również odpowiedzialności za skutki niewłaściwie dokonywanych przez Zamawiającego lub osoby trzecie napraw i przeróbek w towarze lub maszynach. Dotyczy to również każdej zmiany dokonanej w dostarczonym towarze bez zezwolenia Dostawcy.

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Odszkodowanie za szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy lub Zamówienia ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny lub wynagrodzenia netto przedmiotu Umowy lub Zamówienia objętego daną Umową lub Zamówieniem lub kwotą czynszu za okres 1 miesiąca, przy czym Dostawca odpowiadać może jedynie za możliwe do przewidzenia i normalne (typowe) szkody Zamawiającego. W żadnym wypadku Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Zamawiającego korzyści. Za szkody wyrządzone pośrednio na skutek wadliwej dostawy jak np. zatrzymanie produkcji, utrata zysku lub zwiększenie zużycia materiałów do produkcji Dostawca nie odpowiada.
2. W przypadku wykonania przez Dostawcę Umowy lub Zamówienia jedynie w części Zamawiający nie ma prawa (o ile takie prawo będzie mu przysługiwać) odstąpić od Umowy lub Zamówienia w części wykonanej.
3. Dostawca wolny jest od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem towaru lub odbiorem usługi, gdy przyczyną tego jest fakt, iż jego poddostawca nie wywiązał się z dostawy lub usług w terminie.

XII. CESJA

Zamawiający nie jest uprawniony do przelewania jakichkolwiek wierzytelności wobec Dostawcy bez jego zgody, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym jest wyłącznie prawo polskie. Wyłączone jest zastosowanie Konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych ze stosunków handlowych między stronami jest sąd miejsca siedziby Dostawcy. Dostawca może jednak pozywać przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
3. Nadrzędną wersją językową Ogólnych Warunków Współpracy jest wersja polska. W przypadku sporu wersja polska ma pierwszeństwo przed wersją angielską.
4. Tytuły poszczególnych punktów niniejszych Ogólnych Warunków wprowadzone zostały jedynie dla ułatwienia posługiwania się tekstem i nie mają znaczenia prawnego a co za tym idzie tekst Ogólnych Warunków nie może być interpretowany na ich podstawie.
5. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednie postanowienia w sposób skuteczny.

 

 

Zarząd Dantex Polska Sp. z o.o.