OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY (OWW) DANTEX POLSKA Sp. z o.o. (obowiązują od dnia 1 maja 2014 roku)


 1. Zakres obowiązywania.

Jeżeli w pisemnej umowie nie postanowiono odmiennie, niniejsze ogólne warunki współpracy (dalej OWW) stanowią nieodłączną część wszystkich ofert i umów dotyczących dostaw, wynajmu oraz innych świadczeń dokonywanych na rzecz przedsiębiorców (dalej Zamawiający) przez DANTEX POLSKA Sp. Z o.o. (dalej Dostawca), zarówno w bieżących, jak i przyszłych stosunkach handlowych, nawet jeśli nie zostały ponownie wyraźnie uzgodnione. Sprzeczne lub odmienne warunki umów obowiązujące u Zamawiającego nie stanowią części umowy łączącej strony nawet wtedy, gdy Dostawca nie sprzeciwi się̨ wyraźnie ich zastosowaniu.

 

 1. Zawarcie umowy.
  • Oferty składane przez Dostawcę są niewiążące, chyba że w treści wyraźnie wskazano inaczej. Zawarcie umowy następuje w chwili, w której Dostawca dokonuje pisemnego potwierdzenia złożonego przez Zamawiającego zamówienia. Dla określenia treści i zakresu umowy obowiązującej między stronami wyłącznie właściwa jest treść zamówienia.
  • Zlecenie Dostawcy świadczenia usług serwisowych może nastąpić pisemnie, np. poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zamówienia, lub ustnie drogą telefoniczną. Pisemne zlecenie jest wiążące od chwili jego otrzymania przez Dostawcę pocztą elektroniczną lub faxem. Zawarcie umowy świadczenia usług następuje w chwili dokonania przez Dostawcę potwierdzenia zamówienia w formie pisemnej lub poprzez rozpoczęcie realizacji usługi.
  • Wszelkie kosztorysy, odwzorowania, rysunki i inne dokumenty stanowią własność Dostawcy i przedmiot praw autorskich należących do Dostawcy. Zamawiający zobowiązany jest do zachowania ich w poufności i nie może udostępniać ich osobom trzecim.
  • Zmiany w specyfikacji technicznej zamówionych towarów są dozwolone, o ile nie nastąpi wskutek tego istotna zmiana funkcjonalności lub Zamawiający nie udowodni, iż zmiany są dla niego z ważnych powodów nie do zaakceptowania.

 

 1. Terminy realizacji.
  • Rozpoczęcie zadeklarowanego przez Dostawcę terminu dostawy uzależnione jest od wyjaśnienia z Zamawiającym wszelkich kwestii handlowych i technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia.
  • Zachowanie uzgodnionych terminów dostaw uzależnione jest od prawidłowego i terminowego otrzymania dostaw własnych.
  • Przy późniejszych zmianach dokonywanych na życzenie Zamawiającego oraz innych przeszkodach w dostawie niezależnych od Dostawcy (w szczególności w przypadku klęsk żywiołowych lub strajków, które dotkną Dostawcę lub podmioty go zaopatrujące), termin dostawy ulega stosownemu wydłużeniu. Dostawca poinformuje Zamawiającego w takim przypadku niezwłocznie o początku i końcu okoliczności tego rodzaju. Dostawca nie odpowiada za zwłokę w dostawie, jeśli była ona wynikiem niezawinionych przez Dostawcę przeszkód w prowadzeniu działalności. Jeżeli ze względu na szczególne okoliczności, od Dostawcy nie można rozsądnie wymagać spełnienie świadczenia, Dostawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy. Zamawiającemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia odszkodowawcze. Prawo odstąpienia od umowy istnieje również wtedy, gdy wcześniej Dostawca poinformował Zamawiającego o wydłużeniu terminu dostawy.

 

 1. Obowiązki zamawiającego – najem, usługi serwisowe.
  • Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia dogodnego dostępu do miejsca naprawy lub montażu, odpowiednich do okoliczności zabezpieczeń ochronnych oraz niezbędnych urządzeń, takich jak rusztowania, podnośniki. Przy zgłoszeniu awarii Zamawiający jest zobowiązany wraz z dokonaniem zamówienia naprawy, przedstawić dokładny opis zaistniałej awarii.
  • Zamawiający jest również zobowiązany do terminowego zapewnienia na własny koszt:
   1. urządzeń i materiałów niezbędnych do instalacji i uruchomienia urządzeń,
   2. prawidłowych warunków eksploatacyjnych, w szczególności energii elektrycznej, oświetlenia, ogrzewania (względnie klimatyzacji), wody, kanalizacji, sprężonego powietrza,
   3. pomieszczeń nadających się (w szczególności suchych, z możliwością zamknięcia) do pracy urządzeń, przechowywania narzędzi i dostarczanych części,
   4. w innym przypadku Dostawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za przekroczenie terminu wykonania usługi lub montażu. Zamawiający zapewnia, że przed rozpoczęciem instalacji maszyny lub jej komponentów, wszystkie niezbędne do tego części są dostępne na miejscu tej instalacji, a wszelkie niezbędne przygotowania będą ukończone, w taki sposób że pracownicy serwisu Dostawcy będą mogli przystąpić do instalacji zaraz po przybyciu i przeprowadzić ją bez przerw i zakłóceń.

 

 1. Ryzyko, Odbiór, Ubezpieczenie

 

 • Ryzyko przypadkowego uszkodzenia, pogorszenia, utraty lub zniszczenia przechodzi na Zamawiającego w chwili doręczenia lub wydania przez Dostawcę towaru, przedmiotu najmu lub usługi albo od momentu popadnięcia przez Zamawiającego w opóźnienie w jego odbiorze, a w przypadku powierzenia profesjonalnemu przewoźnikowi, z chwilą wydania przewoźnikowi, niezależnie od tego, kto ponosi koszty transportu.
 • W przypadku usług serwisowych odbiór musi nastąpić w ustalonym terminie lub niezwłocznie po uzyskaniu od Dostawcy informacji o gotowości do odbioru. Zamawiający nie jest uprawniony do odmowy odbioru z powodu nieistotnych wad świadczenia.
 • W przypadku zniszczenia, utraty lub uszkodzenia efektów zrealizowanej usługi przed dokonaniem odbioru, w wyniku działania siły wyższej, wojny, rozruchów lub innych okoliczności, którym Dostawca nie mógł obiektywnie rzecz biorąc zapobiec i za które nie odpowiada, Dostawcy mimo wszystko przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za zrealizowaną część usługi.
 • Zamawiający zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu najmu od dnia wydania przedmiotu Zamawiającemu, określonego w umowie współpracy.

 

 1. Ceny
  • Wszelkie oferowane i zrealizowane przez Dostawcę usługi są odpłatne, o ile Dostawca wyraźnie nie postanowił, iż usługa będzie bezpłatna. Do wszelkich opłat umownych i wynagrodzenia należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) obowiązujący w dacie wystawienia faktury VAT.
  • Koszty powstałe po stronie Dostawcy w związku z realizacją usług, takie jak koszty dojazdu i transportu narzędzi, bagażu osobistego itp. zostaną przez Dostawcę doliczone do rachunku, o ile w umowie lub zleceniu nie postanowiono inaczej.
  • Przy umowach z uzgodnionym początkiem realizacji przypadającym w okresie dłuższym niż 4 miesiące od zawarcia umowy, Dostawca zastrzega sobie prawo do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, jeśli po zawarciu umowy dojdzie do zmniejszenia lub podwyższenia kosztów, w szczególności na skutek podwyższenia kosztów osobowych lub zmian cen materiałów. Okoliczności te zostaną wykazane na żądanie Zamawiającego.
  • W przypadku konieczności poniesienia dodatkowych kosztów przy realizacji usługi poza granicami kraju, takich jak podatki, cła lub inne podobne, a także w przypadku wprowadzenia lub podwyższenia po zawarciu umowy opłat i danin w Polsce, w szczególności ceł lub podatków, Zamawiający zobowiązany jest do ich zwrotu na rzecz Dostawcy.
  • Obliczenie należności za realizację usług z pojedynczych zleceń (nieobjętych wynagrodzeniem ryczałtowym) następuje na podstawie stawek określonych w cenniku Dostawcy. Przy określeniu wysokości wynagrodzenia Dostawca uwzględnia treść zamówienia, raport serwisowy oraz wynikający z nich czas i nakład pracy pracowników serwisu Dostawcy. Każde rozpoczęte 15 minut pracy pracowników serwisu Dostawcy ulega zaokrągleniu w górę do 1⁄4 godziny.
  • Jeżeli Strony nie uzgodniły inaczej na piśmie, cena towaru, obejmuje wyłącznie cenę samego towaru wraz z załadunkiem w magazynie Dostawcy. Cena nie obejmuje jednak opakowania, transportu (frachtu), ubezpieczenia i podatku od towarów i usług, które zostaną naliczone odrębnie.
  • Dostawca zastrzega sobie możliwość odpowiedniej zmiany cen, jeżeli po zawarciu umowy dojdzie do wzrostu kosztów, w szczególności na skutek zmian taryfowych, zmian cen materiałów. Okoliczności te zostaną wykazane Zamawiającemu na jego żądanie.
  • Zamawiający może potrącać wierzytelności Dostawcy jedynie z takimi własnymi wierzytelnościami wobec Dostawcy, które zostały stwierdzone w prawomocnym orzeczeniu sądu. W pozostałych przypadkach Zamawiający nie jest uprawniony do potrącania własnych wierzytelności z wierzytelnościami Dostawcy.

 

 1. Warunki Płatności
  • Faktury wystawione przez Dostawcę płatne są, z wyłączeniem prawa do jakichkolwiek potrąceń, w terminie 30 dni od daty ich wystawienia.
  • W przypadku opóźnienia w zapłacie chociażby części faktury, Dostawca jest uprawniony do wezwania Zamawiającego do niezwłocznej zapłaty wszystkich pozostałych należności wynikających z dotychczasowych kontaktów handlowych. W takim przypadku przestają obowiązywać wszelkie porozumienia, co do skonta, rabatów, kredytów kupieckich lub jakichkolwiek obniżek. Za opóźnienie w zapłacie Dostawcy przysługują odsetki w wysokości ustawowej (481 § 1 k.c.), powiększonej o 8 punktów procentowych, a jeżeli odsetki te przekroczą aktualną wysokość odsetek maksymalnych, to Dostawcy należne będą odsetki maksymalne.
  • Niezależnie od powyższego, w przypadku naruszenia przez Zamawiającego warunków płatności, Dostawca jest uprawniony do żądania natychmiastowej zapłaty wszystkich wystawionych faktur, chociażby termin ich zapłaty jeszcze nie upłynął. Jeżeli Dostawca uzyska informacje o okolicznościach, które podważają zdolność kredytową lub kondycję finansową Zamawiającego (np. niedotrzymywanie warunków płatności), będzie uprawniony w stosunku do dostaw lub usług jeszcze niewykonanych, do uzależnienia wykonania danej dostawy lub usługi od otrzymania przedpłaty, udzielenia zabezpieczenia albo wedle swego wyboru, do odstąpienia od umowy i żądania odszkodowania. W dalszej kolejności, po odstąpieniu od umowy, Dostawca jest uprawniony do natychmiastowego odebrania na koszt Zamawiającego dostarczonych towarów lub wynajętych urządzeń.
 2. Zastrzeżenie Własności
  • Dostawy realizowane przez Dostawcę następują z zastrzeżeniem własności towarów. Towary pozostają własnością Dostawcy aż do czasu całkowitego uregulowania wszystkich należności wynikających ze stosunków handlowych między stronami. Wobec wystawionych faktur zastrzeżenie własności stanowi zabezpieczenie salda należności.
  • Zamawiający jest uprawniony do zbycia towarów, których własność jest zastrzeżona na rzecz Dostawcy, w ramach zwyczajnego obrotu handlowego. Nie dotyczy to jednak maszyn i urządzeń oddanych w najem. W przypadku zbycia zastrzeżonego towaru, Zamawiający zobowiązany jest do przeniesienia wierzytelności o zapłatę ceny towaru w wysokości odpowiadającej jego wartości na Dostawcę. Na żądanie Dostawcy Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania dłużników o przejściu wierzytelności na Dostawcę oraz przedłożenia im dowodu cesji. Zamawiający nie może jednakże zastrzeżonych towarów uczynić przedmiotem zastawu ani przewłaszczyć na zabezpieczenie.
  • Przerobienie zastrzeżonego towaru następuje zawsze wyłącznie na rzecz Dostawcy, któremu przysługuje prawo własności towaru, bez powstania po jego stronie żadnych zobowiązań z tego tytułu. Nowa rzecz, wynikająca z przerobienia zastrzeżonego towaru staje się własnością Dostawcy jako towar zastrzeżony zgodnie z niniejszymi warunkami. W przypadku przerobienia towaru zastrzeżonego poprzez połączenie go z rzeczą nienależącą do Dostawcy, Dostawcy przysługuje współwłasność nowej rzeczy w części odpowiadającej wartości towaru zastrzeżonego, wyrażonej na rachunku, w stosunku do wartości pozostałych połączonych towarów, z chwili przerobienia lub połączenia. W ten sposób powstałe prawa współwłasności stanowią towary zastrzeżone w rozumienie niniejszych warunków. Zamawiający jest zobowiązany na żądanie Dostawcy poinformować nabywcę zastrzeżonego towaru o prawach przysługujących Dostawcy w stosunku do tego towaru.
  • Zamawiający jest uprawniony do egzekwowania należności wynikających z odsprzedaży zastrzeżonych towarów, co nie wyłącza tego uprawnienia po stronie Dostawcy. Jeśli Zamawiający nie narusza swoich zobowiązań w stosunku do Dostawcy, Dostawca nie będzie samodzielnie dochodził zapłaty ceny zastrzeżonego towaru od jego nabywcy. Na żądanie Dostawcy Zamawiający zobowiązany jest udzielić mu wszelkich informacji odnośnie osoby dłużnika przelanej wierzytelności, a dłużnikom okazać dowód dokonania cesji. Nie wyłącza to uprawnienia Dostawcy do samodzielnego poinformowania dłużnika o cesji. Zamawiający nie może przelać wierzytelności ze sprzedaży zastrzeżonego towaru na osobę trzecią, ani uzgodnić z dłużnikiem zakazu cesji wierzytelności.
  • Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Dostawcy o zajęciu zastrzeżonego towaru i wszelkich zagrożeniach ze strony osób trzecich dla praw Dostawcy wynikających z zabezpieczenia. Zamawiający jest zobowiązany do przekazania Dostawcy wszelkich dokumentów niezbędnych do zachowania przysługujących Dostawcy praw oraz do pokrycia wszelkich kosztów powstałych po stronie Dostawcy w wyniku dokonania koniecznych interwencji.
  • Zmiana miejsca położenia dostarczonych maszyn lub urządzeń wymaga uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy pod rygorem nieważności. Zamawiający zobowiązany jest do zachowania dostarczonych maszyn lub urządzeń w dobrym stanie, nie wykazującym jakichkolwiek usterek.
  • Jeżeli wartość zabezpieczeń przekracza wysokość wierzytelności przysługujących Dostawcy o więcej niż 10 %, Dostawca zwolni na wniosek Zamawiającego towar lub jego część z zabezpieczeń, według własnego wyboru.

 

 1. Gwarancja
  • Udzielenie gwarancji jakości przez Dostawcę następuje w przypadku, jeżeli umowa lub pisemne potwierdzenie zamówienia tak stanowi, na okres wskazany w umowie lub potwierdzeniu zamówienia.
  • Zamawiający jest zobowiązany do zbadania towarów lub usług pod kątem istnienia wad niezwłocznie po jego otrzymaniu. Zamawiający jest zobowiązany po pisemnego powiadomienia Dostawcy o wadach niezwłocznie po otrzymaniu towaru lub odebraniu usługi, jednak najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dostawy lub odbioru, pod rygorem utraty praw z gwarancji jakości. W razie uzasadnionej reklamacji Dostawca dokona według własnego wyboru naprawy lub wymiany. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.
  • Roszczenia w tytułu gwarancji są wyłączone:
   1. w stosunku do maszyn używanych i innych używanych przedmiotów, chyba, że odpowiedzialność Dostawcy z tytułu gwarancji została uzgodniona w umowie;
   2. w przypadku stwierdzenia śladów używania i zużycia materiałów i części, które ze względu na ich właściwości ulegają nieuniknionemu i postępującemu zużyciu (części i materiały eksploatacyjne), jak np. walce, szczotki, pióra, noże, części świecące, filtry itp.
   3. jeżeli Zamawiający nie dokonywał konserwacji w sposób zalecany i zgodny z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi lub zaniedbał sprawowanie pieczy nad towarem;
   4. jeżeli Zamawiający powierzył naprawę lub modyfikację urządzenia podmiotowi trzeciemu.
  • Roszczenia z tytułu gwarancji nie powstają w szczególności w stosunku do wad, które powstały po przejściu ryzyka na Zamawiającego, na skutek niewłaściwego przeznaczenia lub uruchomienia, niewłaściwego montażu, niedopuszczalnego użytkowania, naturalnego zużycia, używania nieodpowiednich materiałów, nieodpowiedniego ustawienia w miejscu użytkowania, braku stabilności i odpowiedniego zaopatrzenia w energię elektryczną lub też z powodu nieodwracalnego błędu oprogramowania. Dostawca nie ponosi również odpowiedzialności za skutki niewłaściwie dokonywanych przez Zamawiającego lub osoby trzecie napraw i przeróbek w towarze lub maszynach. Dotyczy to również każdej zmiany dokonanej w dostarczonym towarze bez zezwolenia Dostawcy.

 

 1. Odpowiedzialność

 

 • Odszkodowanie za szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem świadczenia ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny netto towaru objętego daną dostawą lub usługą, lub sumą czynszu za okres 3 miesięcy, przy czym Dostawca odpowiadać może jedynie za możliwe do przewidzenia i normalne (typowe) szkody Odbiorcy. W żadnym wypadku Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Odbiorcę korzyści. Za szkody wyrządzone pośrednio na skutek wadliwej dostawy jak np. zatrzymanie produkcji, utrata zysku lub zwiększenie zużycia materiałów do produkcji Dostawca nie odpowiada.
 • W przypadku wykonania przez Dostawcę umowy jedynie w części Odbiorca nie ma prawa (o ile takie prawo będzie mu przysługiwać) odstąpić od umowy w części wykonanej.

 

 1. Cesja

Zamawiający nie jest uprawniony do przelewania jakichkolwiek wierzytelności wobec Dostawcy bez jego zgody, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

 

 1. Postanowienia Końcowe
  • Prawem właściwym jest wyłącznie prawo polskie. Wyłączone jest zastosowanie Konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
  • Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych ze stosunków handlowych między stronami jest sąd miejsca siedziby Dostawcy. Dostawca może jednak pozywać przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.